Kasutustingimused

Kasutustingimused

Veebilehekülje TerviseTrend haldajaks on OÜ Terviseportaal. TerviseTrendi veebileheküljel viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi. Kasutustingimustega mittenõustumise korral peate lõpetama TerviseTrendi veebilehekülje kasutamise. OÜ Terviseportaal omab õigust muuta kasutajatingimusi ühepoolselt ilma etteteatamiseta, mistõttu palume tutvuda kasutajatingimustega regulaarselt.

Aadressil TerviseTrend.ee asuvad internetileheküljed sh nendes sisalduvad materjalid on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objektiks ning nende kopeerimine ja levitamine ilma OÜ Terviseportaal nõusolekuta ei ole lubatud. Materjalide kasutamiseks tuleb küsida eelnevat kirjalikku nõusolekut veebilehekülje TerviseTrend haldajalt.

Veebileheküljel TerviseTrend on võimalik kasutada kommenteerimis- ja hindamisvõimalust. Kommentaaride ja hinnetena avaldatud arvamuste näol on tegemist vaba ühiskonna võimalusega esitada avalikult oma seisukohtasid. OÜ Terviseportaal pakub TerviseTrendi veebilehekülje tehnilist lahendust ning ei saa vastutada kommenteerimis- ja hindamisvõimaluse kasutajate ehk autorite poolt esitatud seisukohtade sisu eest.

Kommenteerimis- ja hindamisvõimaluse kasutaja ehk seisukoha autor vastutab tema poolt TerviseTrendi veebileheküljele lisatud teadete, teoste, kommentaaride, informatsiooni jms materjalide esitamise eest. Kasutaja poolt sisestatud materjale ei toimetata ja OÜ Terviseportaal ei vastuta ühegi lisatud materjali, ega ka selle kaudu kättesaadavaks tehtud muude materjalide sisu eest. Veebileheküljel TerviseTrend on keelatud sisestada materjale, mis lähevad vastuollu Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega või rikuvad kolmandate isikute õigusi, ei vasta headele tavadele, on solvavad, sisaldavad reklaami, levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid vms. OÜ Terviseportaal jätab endale õiguse mitte avaldada ja kustutada kõik materjalid, mis lähevad vastuollu eelpool tooduga, veebilehekülje TerviseTrend põhimõtetega või OÜ Terviseportaal nägemusega.

Kõikvõimalikud teated, teosed, kommentaarid, informatsiooni jms materjalid, mis edastatakse TerviseTrend veebilehekülje vahendusel või sellega seonduvalt ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi kokku teisiti. Edastades oma materjalid TerviseTrend veebilehekülje vahendusel või sellega seonduvalt, annab nende autor ühtlasi üle ka nende avaldamis- ja kasutamisõigused (autori varalised õigused). OÜ Terviseportaal on nimetatud materjale õigus reprodutseerida, levitada ja esitada TerviseTrend veebileheküljel, lisades autori poolt materjali saatmisel/avaldamisel avaldatud nime.

Veebileheküljel TerviseTrend sisestatud kasutajaandmed on igasugune info kasutaja kohta sh kasutaja nimi, kontaktandmed jne. OÜ Terviseportaal omab õigust siestatud kasutajaandmete töötlemiseks, sealhulgas kogumiseks, säilitamiseks, muutmiseks, salvestamiseks, juurdepääsu tagamiseks, kasutamiseks, pakkumiste ja muu informatsiooni saatmiseks, edastamiseks kolmandatele osapooltele, ristkasutamiseks, kustutamiseks jne. Veebilehekülje TerviseTrend kasutamisega annate nõusoleku, et Teie tegevus toimub ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et see ei kahjusta teiste isikute õigusi.