Sinu privaatsus

Privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused tervishoiutöötajale

Veebiportaali www.tervisetrend.ee privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused tervishoiutöötajale (edaspidi „arst“ ja/või „andmesubjekt“)

See privaatsuseeskiri kirjeldab viise, kuidas Terviseportaal OÜ töötleb teie kui andmesubjekti isikuandmeid, kui teie kutsealase tegevusega seotud andmed on avaldatud veebilehel www.tervisetrend.ee. Terviseportaal OÜ (edaspidi „veebiportaal“ või „Tervisetrend“) austab teie eraelu puutumatust ning teeb alljärgneva privaatsuseeskirja (edaspidi „privaatsuseeskiri“) järgimise kaudu kõik selle kaitsmiseks. Püüame kõigiti tagada oma tegevuse läbipaistvuse, jagades teiega selget teavet sellest, milliseid isikuandmed me töötleme, nende töötlemise eesmärgist, isikuandmete säilitamisperioodist ning töötlemise õiguslikust alusest, aga ka muud teavet, mida oleme asjaomaste õigusaktide alusel kohustatud jagama. Isikuandmete töötlemine lähtub põhimõtetest, milleks on mh eesmärgipärasus, minimaalsus, läbipaistvus, õigsus ja usaldusväärsus.

Mõisted:

„isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

„isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;.

Teemad:
1. Milliseid isikuandmeid me töötleme, mis alustel ja milleks?
2. Järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, kaebuste ja nõudmiste esitamine
3. Kellele võime teie isikuandmeid avaldada?
4. Isikuandmete kaitse
5. Teie õigused
6. Muutused privaatsuseeskirjas
7. Kontaktandmed ja teave

1. Milliseid isikuandmeid me töötleme, mis alustel ja milleks?

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

• Tervishoiutöötaja nimi (vastavalt avalikule Tervishoiutöötajate registrile)
• Tervishoiutöötaja eriala (vastavalt avalikule Tervishoiutöötajate registrile)
• Tervishoiuteenuse osutamise asukoht

Õiguslik alus: IKÜM artikkel 4 lõige 2, artikkel 5, artikkel 6 lõige 1 punkt e) ja f).

Eesmärk: Tervishoiuteenuse läbipaistvuse tagamine patsiendi jaoks; Avaliku- ja ajakirjandusliku huvi täitmine; Tervishoiuteenuse, kui avaliku teenuse kvaliteedi tõstmine patsiendile antud avaliku tagasiside esitamise võimaluse läbi, mis aitab ühiskonnas tõstatada arutelu olemasoleva tervishoiuteenuse kvaliteedi üle ja aidata kaasa selle üldisele arengule;

Võimalus avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete (tervishoiuteenuse osutamist) täitmise üle;

Meie õigustatud huvi: Teenuste nõuetekohane toimimine; Andmete ja äriprotsesside turvalisus; Kuritarvitamise ennetamine; Infosüsteemide häirimisega tekitatud kahju vältimine; sisu esitamine ja korrigeerimine;


Mis alustel avaldab Tervisetrend arstide registri ja portaali kasutajate hinnangud

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel on Terviseamet avalikustanud tervishoiuteenuse osutajate nimed, perekonnanimed ja erialad. Eeltoodud andmed on avalikustatud Terviseameti võrgulehe kaudu:
(https://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Tervishoiutootajad/index/?kust=&kood=&eesnimi=&perenimi=&kutse=0&eriala=0&otsi=Otsi). Seega on antud juhul võrgulehel www.tervisetrend.ee avalikustatud andmete puhul tegemist seaduse alusel avalikustatud andmete taasesitamisega.

Veebiportaalis www.tervisetrend.ee taasesitatakse Terviseameti tervishoiutöötajate registri avalikke andmeid. Taasesitatud on perearstide ja eriarstide nimed koos vastava arsti professiooni nimetusega. Lisaks on ära toodud tervishoiuasutuste nimi, kus konkreetne arst töötab.

Õiguslik alus: tervishoiutöötajate andmeid töötleme IKÜM artikkel 4 lõige 2, artikkel 5, artikkel 6 lõige 1 punkt e) ja f)  üldpõhimõtete alusel.

Terviseportaal avalikustab võrgulehel arstide isikuandmed IKÜM art 6 lg1 p f alusel, so õigustatud huvi alusel, mis lubab isikuandmeid töödelda (sh avalikustada piiramatule isikute ringile), kui see on vajalik kolmanda isiku, milleks on üldsus, õigustatud huvi korral.

Terviseportaal on seisukohal, et üldsusel on õigustatud huvi terviseteenuse, kui avalikku teenust osutavate arstide kutse- ja teenusekvaliteedi vastu; võrgulehel Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel avalikustatud andmete alusel esitatud isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi teostamiseks ja üldsuse huve ei kaalu üles andmesubjekti põhiõigused ja -vabadused. Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi lõppemisel lõpetatakse ka isikuandmete töötlemine.

Veebilehel www.tervisetrend.ee ei toimu tervishoiutöötajate (edaspidi „arstide“) eraeluliste andmete töötlemist vaid kajastatakse arstide tööalast tegevust tervishoiuteenuse kui avaliku teenuse osutajana. Seetõttu ei toimu kõnealusel võrgulehel isikuandmete avalikustamist isikuandmete kaitse seaduse mõttes, sest need andmed on seotud arstide poolse tervishoiuteenuse osutamisega, mis on avaliku teenuse osutamine.

Küll aga soovib Tervisetrend tagada kõikidele väärika kohtlemise ja välistab portaalis igasuguse tagasiside, mille sisu pretendeerib arsti kui füüsilise isiku mitte tervishoiuteenuse osutamise hindamisele. Hinnangute andmise kriteeriumid võrgulehel on seotud ainult tervishoiuteenusega ja selle huviobjektiks on rahvatervise parandamisele kaasaaitamine läbi kollektiivse hinnangu andmise arstide kutselasele tegevusele.

Terviseportaal eelmodereerib kõiki kasutajate poolt portaali sisestatud kommentaare. Kommentaarid peavad vastama rangelt kasutustingimustele, millised on avaldatud   https://tervisetrend.ee/abi/tingimused. Tundlik informatsioon, delikaatsed isikuandmed ja solvavaid märkuseid sisaldavad kommentaarid kustutatakse moderaatori poolt. Hinnangute andmisega www.tervisetrend.ee keskkonnas ei riivata ühegi selles kajastatud arsti eraelu puutumatust. Hinnanguid saab anda tervishoiuteenuse osutamisele, mitte arstile kui füüsilisele isikule. Ka kommentaarid käivad arsti kui avaliku teenuse osutaja, mitte kui konkreetse füüsilise isiku kohta isikuandmete kaitse seaduse mõttes, ega saa kahjustada seetõttu selle isiku eraelu puutumatust.

Kasutajate ehk patsientide hinnangute/kommentaaride avaldamine on põhjendatud tervishoiuteenuse, kui avaliku teenuse osutamisega, avaliku huviga tervishoiuteenuse ja arstide kutsetegevuse vastu ja selle realiseerimisega läbi nö ajakirjandusliku tegevuse, kuna need kattuvad isikuandmete töötlemisega õigustatud huvi alusel sisustamisega.

Tervishoiu teenuse avalik iseloom

AvTS § 5 lõike 2 kohaselt laienevad eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisele isikule teabevaldaja kohustused, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, - teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist.

Eeltoodust nähtub selgelt, et avaliku teenuse all peetakse muuhulgas silmas ka tervishoiuteenuse osutamist. Kusjuures AvTS §-s 1 sätestab seadusandja kohustuse tagada võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Seega peab avalike ülesannete täitmine (mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamist) olema avalikkuse poolt kontrollitav.

Tervishoiuteenuse avalik olemus tuleneb ka Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 28. Antud sättes on kehtestatud igaühe subjektiivne õigus saada abi tervise kaitseks. Seega peavad tervisekaitsega seonduvad hüved olema garanteeritud kõigile Eestis viibivatele isikutele.

Hädaolukorra seaduse § 34 lõike 4 punktide 1 ja 2 kohaselt on statsionaarse eriarstiabi toimimine ja kiirabi toimimine elutähtsad teenused. Hädaolukorra seaduse § 37 lõikest 1 tuleneb, et elutähtsa teenuse osutamine on avaliku halduse ülesande täitmine.

Avalik huvi ja ajakirjanduslik eesmärk

Hinnangud ja punktiskaalad, mida antakse veebilehe külastajate poolt arstide kutsealasele tegevusele peegeldavad inimestele võimalust teha endale sobivaid valikuid erinevate kutseoskuste, kutsekvaliteedi ja näiteks suhtlemisoskustega arstide vahel. Pealegi on tegemist nii avalike, kui ka isiklike rahaliste ressursside kasutamisotsuse tegemisega, mille sisu üheks osaks  on Terviseportaalis avaldatud hindamised.

Arsti tegevus tervishoiuteenuse osutamisel mõjutab otseselt inimeste elu ja tervist. Patsiendile antud avaliku tagasiside esitamise võimalus aitab ühiskonnas tõstatada arutelu olemasoleva tervishoiuteenuse kvaliteedi üle ja aidata kaasa selle üldisele arengule.

Ka vastavalt AvTS § 28 lõike 1 punktile 21, mis kohustab teabevaldajat avalikustama andmed avaliku raha kasutamise kohta. Seega avaliku raha kasutamise üle peab avalikkusel olema kontroll. Arvestades, et tervishoiuteenuste osutamiseks kasutatakse suures osas avalikke vahendeid, on maksumaksal põhjendatult õigus saada informatsiooni tervishoiuteenuse kvaliteedi kohta ja avaldada saadud teenuse kohta arvamust või ettepanekuid.

Lisaks omab võrgulehel www.tervisetrend.ee olev suhtluskeskkond ajakirjanduslikku eesmärki, milleks on avaliku diskussiooni tekitamine tervishoiuteenuste osutamise kvaliteedi üle.

Õigustatud huvi

Terviseportaal lähtub vajadusest ja soovist realiseerida samaaegselt nii portaali külastajate kui ka arstide ootuseid ja huve peegeldava informatsiooni edastamist kõikidele kasutajatele, järgides isikuandmete töötlemisele kehtestatud nõudeid, tulenevalt IKÜM-i regulatsioonist.

Vastatava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi lõppemisel lõpetatakse ka isikuandmete töötlemine.

Andmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid ainult senikaua, kuni need on avaldatud avalikus tervishoiutöötajate registris.

2. Järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, kaebuste ja nõudmiste esitamine e-posti teel

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

• Nimi
• E-posti aadress
• Kaebuse või muu taotluse kirjeldus
• Kaebuse aluseks olevad dokumendid, mis lisaks isikuandmetele võivad sisaldada terviseandmeid
• Isikukood
• Postituste logi

Juhtudel, kus te esitate järelepärimise e-posti teel, töötleme teie e-posti teel esitatud isikuandmeid meie õigustatud huvide alusel veendumaks, et teie kaebus või muu taotlus on seaduslik, et seda analüüsida ja teile vastata; eriliiki isikuandmeid töötleme õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Õiguslik alus: IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a).


Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata ja käsitleda teie järelepärimisi, taotlusi, ettepanekuid, märkusi, kaebusi, nõudeid ja tagasisidet, tagada, et need on põhjendatud, ning teile vastata, samuti meie ning meie kasutajate õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
Kaebuse vm päringu esitamisel peate te esitama meile e-kirja teel (info@tervisetrend.ee) oma ees- ja perekonnanime, kontaktandmed, kaebuse või muu päringu kirjelduse. Me võime küsida e-kirja teel vastates teilt täiendavaid selgitusi ja tõendeid teie kaebuse või päringu tõesuses veendumiseks. Kui te küsitud teavet ei esita, siis ei saa me teie kaebust või päringut hinnata ega käsitleda.
Me saame teie isikuandmed, kui te esitate eelnimetatud järelepärimise, taotluse, pakkumise, märkuse, kaebuse, nõudmise või tagasiside posti või e-posti teel, Facebooki lehe kaudu, avalikus ruumis või kui te kasutate selleks Tervisetrendi veebiportaalis olevat tagasiside vormi.

Me võime edastada teie andmeid kindlustusseltsidele või õigusnõustajatele. Kõiki esitatud kaebuste, järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, nõudmiste või tagasisidega seotud isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui kolm aastat alates nende rahuldamise kuupäevast, kui seaduses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui kaebuse, järelepärimise, taotluse, ettepaneku, märkuse, nõudmise või tagasiside rahuldamine ebaõnnestub või on veel pooleli või ka juhul, kui isikuandmeid vajatakse selleks, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, nt seadusest tuleneva aegumistähtaja või õigusvaidluse puhul. Kui teie kaebus lahendatakse rahumeelse kokkuleppe sõlmimisega, siis säilitatakse teie isikuandmeid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil kokkulepe aegus.

Juhtudel, kus te esitate järelepärimise e-posti teel, säilitame teie e-posti teel esitatud isikuandmeid nii kaua, kuni me sellest teile teada anname.

Meie õigustatud huvi:

Teenuste nõuetekohane toimimine; Andmete ja äriprotsesside turvalisus; Kuritarvitamise ennetamine; Infosüsteemide häirimisega tekitatud kahju vältimine; Sisu esitamine ja korrigeerimine.

3. Kellele me võime teie isikuandmeid avaldada?

Me võime avaldada teie isikuandmeid:

a) ettevõtetele, kellega me koostööd teeme.

Isikuandmeid avaldatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid, nt volitatud töötlejatele, nagu:
• IT-hooldusega tegelevad ettevõtted ja IT-toe ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas;
• Terviseportaal OÜ’le õigusabi teenust pakkuvatele ettevõtetele;
• Ettevõtetele, kes pakuvad tugi-, hooldus- ja haldusteenuseid.

Kõik need ettevõtted tagavad teie isikuandmete samaväärse kaitse ega kasuta neid keelatud eesmärkidel ning kindlustavad, et sama teevad ka nende partnerid.

b) riigi- ja omavalitsusasutustele ning muudele isikutele, kes täidavad neile seadusega määratud ülesandeid (õiguslik alus: IKÜM artikli 6 lõige 1 c).
Vastava taotluse korral, seaduslikest kohustest tulenevalt või õiguslike nõuete esitamise, täitmise ja kaitsmisega seotud õigustatud huvi täitmiseks võime teie isikuandmeid edastada riigi- ja omavalitsusasutustele ning muudele seadusega määratud ülesandeid täitvatele isikutele.

4. Isikuandmete kaitse

Me kasutame teie andmete kaitsmiseks ajakohaseid ja piisavaid tehnilisi ning korralduslikke meetmeid. Teie isikuandmeid säilitatakse süsteemides, mis asuvad turvaliste võrkude taga ja on kättesaadavad vaid piiratud arvule isikutele, kellel on eriõigused juurdepääsuks sellistele süsteemidele. Terviseportaal kaitseb andmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

5. Teie õigused

Teil on järgmised õigused:

  1. a) õigus nõuda meilt kinnitust teie isikuandmete töötlemise kohta ning kui me neid töötleme, siis pääseda ligi töödeldavatele isikuandmetele. See on ka põhjus, miks teavitame teid selles privaatsuseeskirjas oma töötlemistoimingutest. Juhul kui teil tekib sellega seoses küsimusi või kui soovite saada lähemat informatsiooni selle kohta, milliseid teie andmeid me töötleme, võite põhjalikuma ülevaate saamiseks meiega ühendust võtta;
  2. b) õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
  3. c) õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui olete seisukohal, et meil pole enam vajadust teie isikuandmete säilitamiseks, või õigus nõusolek tagasi võtta, kui te olete eelnevalt andnud nõusoleku andmete töötlemiseks. See ei kehti siiski olukorras, kus andmete töötlemine on vajalik väljendus- ja informatsioonivabadusega seotud õiguste või seaduslike kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; Samuti ei kehti see olukorras, kus tegemist on juba varasemalt avaldatud avaliku info taaskuvamisega (nagu näiteks tervishoiutöötajate register https://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Tervishoiutootajad/index/?kust=&kood=&eesnimi=&perenimi=&kutse=0&eriala=0&otsi=Otsi )
  4. d) õigus teatud asjaoludel oma isikuandmete töötlemist piirata. See tähendab, et kuigi me teie andmeid jätkuvalt säilitame, katkestame me ajutiselt nende ükskõik millisel muul viisil töötlemise. Milleks on see õigus vajalik? Näiteks juhul, kui olete meilt nõudnud ebatäpsete andmete parandamist. Sellisel juhul võite nõuda, et me peataks teie andmete töötlemise kuni nende parandamiseni;
  5. e) õigus andmete töötlemisele vastuväiteid esitada. See kehtib juhul, kui andmete töötlemise alus on meie või kolmanda isiku õigustatud huvid. Juhul kui leiate, et teie isiklikud huvid meie omad üles kaaluvad, on teil õigus andmete töötlemine vaidlustada;
  6. f) õigus saada andmetöötlejalt vastavalt IKÜM artikkel 14 asjakohast teavet.

Siin loetletud õiguste jõustamiseks palun võtke meiega kirjalikult ühendust või pöörduge andmekaitseametniku poole, kasutades selleks alltoodud kontaktandmeid.

Juhul kui leiate, et meie isikuandmete töötlemise viis on vastuolus asjakohaste seadustega, on teil ühtlasi õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee).

6. Muutused privaatsuseeskirjas

Me vaatame oma privaatsuseeskirja regulaarselt üle. Terviseportaal OÜ’l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Privaatsuseeskirja uuendati viimati 31.01.2021.

7. Andmetöötleja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või päringute korral või tagasiside saatmiseks võite kasutada järgmisi kanaleid:

Terviseportaal OÜ, registrikood 14408526, juriidiline aadress: Vabaduse pst 174b, Tallinn, 10917, Eesti; e-posti aadress: info@tervisetrend.ee.

Andmekaitseametnik: e-posti aadress: info@tervisetrend.ee.
Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks võite saata ka kirja eespool märgitud aadressil, märkides selle saajaks andmekaitseametniku.