Sinu privaatsus

Privaatsus- ja andmekaitsetingimused kasutajale (hinnangu andjale)

Veebiportaali www.tervisetrend.ee privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused kasutajale (hinnangu andja kui „andmesubjekt“)

See privaatsuseeskiri kirjeldab viise, kuidas Tervisetrend töötleb teie kui andmesubjekti isikuandmeid kui kirjutate ja avaldate veebiportaalis tervishoiutöötajate kohta tagasiside hinnanguid. Terviseportaal OÜ (edaspidi „veebiportaal“ või „Tervisetrend“) austab teie eraelu puutumatust ning teeb alljärgneva privaatsuseeskirja (edaspidi „privaatsuseeskiri“) järgimise kaudu kõik selle kaitsmiseks. Püüame kõigiti tagada oma tegevuse läbipaistvuse, jagades teiega selget teavet sellest, milliseid isikuandmed me töötleme, nende töötlemise eesmärgist, isikuandmete säilitamisperioodist ning töötlemise õiguslikust alusest, aga ka muud teavet, mida oleme asjaomaste õigusaktide alusel kohustatud jagama. Isikuandmete töötlemise lähtub põhimõtetest, milleks on mh eesmärgipärasus, minimaalsus, läbipaistvus, õigsus ja usaldusväärsus.

Mõisted:

„isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

„isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Teemad:
1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja milleks?
1.1. Andmed, mis kasutaja jagab portaalile sisestades oma vabatahtliku tagasiside ja/või hinnangu
1.2. Sisestatud tagasiside muutmine ja/või kustutamine
1.3. Järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, kaebuste ja nõudmiste esitamine
2. Kellele võime teie isikuandmeid avaldada?
3. Isikuandmete kaitse
4. Teie õigused
5. Muutused privaatsuseeskirjas
6. Kontaktandmed

 

1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?

Portaali kasutajapoolse tagasiside ja/või hinnangu edastamisel (edaspidi ka „postitamisel“) edastamisel esitate meile töötlemiseks oma isikuandmeid.

Kui andmesubjekt on võrgulehel, vastava vormi kaudu, tagasiside hinnangu esitaja (edaspidi „kasutaja“):

• www.tervisetrend.ee kasutajate ehk hinnangute sisestajate isikuandmeid töötleme vastavalt IKÜM artikkel 5, artikkel 6 lg1 p a) ja artikkel 7.

Me saame teie isikuandmeid, kui sisestate ja edastate oma tagasiside/hinnangu läbi Tervisetrendi veebilehel oleva vastava vormi ja edastate meile oma andmed vabatahtlikult.

Me töötleme meile esitatud andmeid kooskõlas seadustega ja kasutame neid järgmistel eesmärkidel:

1.1. Tagasiside ja/või hinnangu edastamisel veebiportaali

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

• Nimi
• Kontaktandmed (e-posti aadress ja IP-aadress)
• Postituse sisestamise aeg (päeva täpsusega)
• Postituse hindeline ja tekstiline sisu

Töötleme teie isikuandmeid eesmärgiga, kaitsta kõikide portaali kasutajate huve ja luua vastutustundel põhinev kommentaarium ning hinnangute avaldamisele järgnev moraalne vastutusruum.

Teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvide alusel veendumaks, et teie postitus on reaalne, et seda analüüsida ja teile vastata; eriliiki isikuandmeid töötleme õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Õiguslik alus: IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a).


Me töötleme teie andmeid selleks, et kontrollida postituse õigsust ja minimeerida võltspostitusi ning manipulatsioone hinnangute andmisel. Lisaks töötleme teie andmeid (nimi, IP-aadress, e-posti aadress), et anda teile teavet, kui hinnangu andmise subjekt (tervishoiutöötaja) on meie poole pöördunud ja soovib täpsustada avaldatud tagasiside asjaolusid, esitada vastulause, saada otsekontakt vms.

Te peate esitama isikuandmed, kui te soovite oma tagasiside ja/või hinnangu Tervisetrendis avaldada.
Teie isikuandmeid säilitatakse senikaua, kuni teie vabal soovil avaldamiseks esitatud postitus veebilehel nähtav on. Peale kustutamist, kustutatakse ka kõik postitusega seotud andmed (postitus kogu sisuga, e-posti aadress, IP-aadress).

Te ei ole kohustatud oma isikuandmeid esitama, kuid kui te keeldute neid esitamast, ei ole võimalik portaali tagasisidet jätta. Tagasiside postitamise protsessi osana teavitame teid, kui vastava teenuse jaoks on vaja esitada isikuandmeid (nt määrates need "kohustuslikuks väljaks"). Kui andmeid nõutakse, tähendab nende esitamata jätmine, et kõnealust teenust (tagasiside avaldamist) ei saa osutada.

Meie õigustatud huvi:

Teenuste nõuetekohane toimimine; Andmete ja äriprotsesside turvalisus; Kuritarvitamise ennetamine; Infosüsteemide häirimisega tekitatud kahju vältimine; Sisu esitamine ja korrigeerimine.

1.2. Sisestatud tagasiside muutmine ja/või kustutamine

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise õiguslik alus

• Nimi
• E-posti aadress
• Postituste IP aadress

Teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvide alusel veendumaks, et teie kaebus või muu taotlus on seaduslik, analüüsida ja teile vastata; eriliiki isikuandmeid töötleme õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Õiguslik alus: IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a).


Me säilitame teie isikuandmeid selleks, et vajadusel peale postituse avaldamist teha sellega toiminguid, nagu see meie andmebaasist leida, teiega siduda ja vajadusel kustutada.

Juhtudel, kus te esitate järelepärimise e-posti teel, säilitame teie e-posti teel esitatud isikuandmeid nii kaua, kuni me sellest teile teada anname.

Meie õigustatud huvi:

Teenuste nõuetekohane toimimine; Andmete ja äriprotsesside turvalisus; Kuritarvitamise ennetamine; Infosüsteemide häirimisega tekitatud kahju vältimine; Sisu esitamine ja korrigeerimine.

1.3. Järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, kaebuste ja nõudmiste esitamine e-posti teel

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise õiguslik alus

• Nimi
• E-posti aadress
• Kaebuse või muu taotluse kirjeldus
• Kaebuse aluseks olevad dokumendid, mis lisaks isikuandmetele võivad sisaldada terviseandmeid
• Isikukood
• Postituste logi

Teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvide alusel veendumaks, et teie kaebus või muu taotlus on seaduslik, et seda analüüsida ja teile vastata; eriliiki isikuandmeid töötleme õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Õiguslik alus: IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt a).


Me töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata ja käsitleda teie järelepärimisi, taotlusi, ettepanekuid, märkusi, kaebusi, nõudeid ja tagasisidet, tagada, et need on põhjendatud, ning teile vastata, samuti meie ning meie kasutajate õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.
Kaebuse vm päringu esitamisel peate te esitama meile e-kirja teel (info@tervisetrend.ee) oma ees- ja perekonnanime, kontaktandmed, kaebuse või muu päringu kirjelduse. Me võime küsida e-kirja teel vastates teilt täiendavaid selgitusi ja tõendeid teie kaebuse või päringu tõesuses veendumiseks. Kui te küsitud teavet ei esita, siis ei saa me teie kaebust või päringut hinnata ega käsitleda.
Me saame teie isikuandmed, kui te esitate eelnimetatud järelepärimise, taotluse, pakkumise, märkuse, kaebuse, nõudmise või tagasiside posti või e-posti teel, Facebooki lehe kaudu, avalikus ruumis või kui te kasutate selleks Tervisetrendi veebiportaalis olevat tagasiside vormi.

Me võime edastada teie andmeid kindlustusseltsidele või õigusnõustajatele.

Kõiki esitatud kaebuste, järelepärimiste, taotluste, ettepanekute, märkuste, nõudmiste või tagasisidega seotud isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui kolm aastat alates nende rahuldamise kuupäevast, kui seaduses ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Isikuandmeid võidakse säilitada kauem, kui kaebuse, järelepärimise, taotluse, ettepaneku, märkuse, nõudmise või tagasiside rahuldamine ebaõnnestub või on veel pooleli või ka juhul, kui isikuandmeid vajatakse selleks, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, nt seadusest tuleneva aegumistähtaja või õigusvaidluse puhul. Kui teie kaebus lahendatakse rahumeelse kokkuleppe sõlmimisega, siis säilitatakse teie isikuandmeid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil kokkulepe aegus.

Juhtudel, kus te esitate järelepärimise e-posti teel, säilitame teie e-posti teel esitaud isikuandmeid nii kaua, kuni me sellest teile teada anname.

Meie õigustatud huvi:

Teenuste nõuetekohane toimimine; Andmete ja äriprotsesside turvalisus; Kuritarvitamise ennetamine; Infosüsteemide häirimisega tekitatud kahju vältimine; Sisu esitamine ja korrigeerimine.

2. Kellele me võime teie isikuandmeid avaldada?

Me võime avaldada teie isikuandmeid:

a) ettevõtetele, kellega me koostööd teeme.

Isikuandmeid avaldatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenuseid, nt volitatud töötlejatele, nagu:

• IT-hooldusega tegelevad ettevõtted ja IT-toe ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas;
•  Terviseportaal OÜ’le õigusabi teenust pakkuvatele ettevõtetele;
• Ettevõtetele, kes pakuvad tugi-, hooldus- ja haldusteenuseid.

Kõik need ettevõtted tagavad teie isikuandmete samaväärse kaitse ega kasuta neid keelatud eesmärkidel ning kindlustavad, et sama teevad ka nende partnerid.

b) riigi- ja omavalitsusasutustele ning muudele isikutele, kes täidavad neile seadusega määratud ülesandeid (õiguslik alus: IKÜM artikli 6 lõige 1 c).
Vastava taotluse korral, seaduslikest kohustest tulenevalt või õiguslike nõuete esitamise, täitmise ja kaitsmisega seotud õigustatud huvi täitmiseks võime teie isikuandmeid edastada riigi- ja omavalitsusasutustele ning muudele seadusega määratud ülesandeid täitvatele isikutele.

3. Isikuandmete kaitse

Me kasutame teie andmete kaitsmiseks ajakohaseid ja piisavaid tehnilisi ning korralduslikke meetmeid. Teie isikuandmeid säilitatakse süsteemides, mis asuvad turvaliste võrkude taga ja on kättesaadavad vaid piiratud arvule isikutele, kellel on eriõigused juurdepääsuks sellistele süsteemidele. Terviseportaal kaitseb andmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

4. Teie õigused

Teil on järgmised õigused:

  1. a) õigus nõuda meilt kinnitust teie isikuandmete töötlemise kohta ning kui me neid töötleme, siis pääseda ligi töödeldavatele isikuandmetele. See on ka põhjus, miks teavitame teid selles privaatsuseeskirjas oma töötlemistoimingutest. Juhul kui teil tekib sellega seoses küsimusi või kui soovite saada lähemat informatsiooni selle kohta, milliseid teie andmeid me töötleme, võite põhjalikuma ülevaate saamiseks meiega ühendust võtta;
  2. b) õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist;
  3. c) õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui olete seisukohal, et meil pole enam vajadust teie isikuandmete säilitamiseks, või õigus nõusolek tagasi võtta, kui te olete eelnevalt andnud nõusoleku andmete töötlemiseks. See ei kehti siiski olukorras, kus andmete töötlemine on vajalik väljendus- ja informatsioonivabadusega seotud õiguste või seaduslike kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks; Samuti ei kehti see olukorras, kus tegemist on juba varasemalt avaldatud avaliku info taaskuvamisega (nagu näiteks tervishoiutöötajate register https://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Tervishoiutootajad/index/?kust=&kood=&eesnimi=&perenimi=&kutse=0&eriala=0&otsi=Otsi )
  4. d) õigus oma isikuandmeid endale nõuda või need teisele ettevõttele üle kanda (andmete ülekandmise õigus). See õigus ei kehti juhul, kui isikuandmete töötlemine toimub automaatselt teie nõusolekul või kokkuleppe sõlmimisel;
  5. e) õigus teatud asjaoludel oma isikuandmete töötlemist piirata. See tähendab, et kuigi me teie andmeid jätkuvalt säilitame, katkestame me ajutiselt nende ükskõik millisel muul viisil töötlemise. Milleks on see õigus vajalik? Näiteks juhul, kui olete meilt nõudnud ebatäpsete andmete parandamist. Sellisel juhul võite nõuda, et me peataks teie andmete töötlemise kuni nende parandamiseni;
  6. f) õigus andmete töötlemisele vastuväiteid esitada. See kehtib juhul, kui andmete töötlemise alus on meie või kolmanda isiku õigustatud huvid. Juhul kui leiate, et teie isiklikud huvid meie omad üles kaaluvad, on teil õigus andmete töötlemine vaidlustada;
  7. g) õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Siin loetletud õiguste jõustamiseks palun võtke meiega kirjalikult ühendust või pöörduge andmekaitseametniku poole, kasutades selleks alltoodud kontaktandmeid.

Juhul kui leiate, et meie isikuandmete töötlemise viis on vastuolus asjakohaste seadustega, on teil ühtlasi õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee).

5. Muutused privaatsuseeskirjas

Me vaatame oma privaatsuseeskirja regulaarselt üle. Terviseportaal OÜ’l on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Privaatsuseeskirja uuendati viimati 31.01.2021.

6. Andmetöötleja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või päringute korral või tagasiside saatmiseks võite kasutada järgmisi kanaleid:

Terviseportaal OÜ, registrikood 14408526, juriidiline aadress: Vabaduse pst 174b, Tallinn, 10917, Eesti; e-posti aadress: info@tervisetrend.ee.

Andmekaitseametnik: e-posti aadress: info@tervisetrend.ee.
Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks võite saata ka kirja eespool märgitud aadressil, märkides selle saajaks andmekaitseametniku.